Algemene Voorwaarden

AGILITY WEDSTRIJDBAAN (BANEN) INCL. TIJDWAARNEMING, VERRICHTEN DIENSTEN Ben at Work te MAURIK

 1. DEFINITIES

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.2. Huurder: de persoon of organisatie die 1 of meerdere agiltybanen en of tijdwaarnemingen huurt en de huurovereenkomst sluit met de verhuurder.
1.3. Verhuurder: Ben at Work te Maurik.
1.4. Overeenkomst: de tussen Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst voor verhuur en/of gebruik van aan Verhuurder toebehorende en/of verstrekte goederen en/of diensten en/of faciliteiten. 1.5. Huurperiode: de in de Overeenkomst vermelde periode, gedurende welke de Verhuurder aan Huurder goederen en/of diensten en/of faciliteiten verhuurt en/of in gebruik geeft en/of verstrekt.
Huurperiode is van 08:00 uur tot 17:00 en avondhuur is van 19:00 tot 22:00.
1.6. Huurprijs: de door Verhuurder van Huurder te ontvangen prijs voor het gehuurde en/of gebruikte. 1.7. Annulering: indien na aangaan van de Overeenkomst doch voor feitelijke ingebruikname van het object, Huurder terug wil treden uit de Overeenkomst.

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en Indien in voorkomende gevallen wordt afgeweken van deze Algemene Voorwaarden worden de wijzigingen expliciet opgenomen in de Overeenkomst.

 1. VERHUURD OBJECT

3.1. Verhuurder verhuurt aan Huurder de in de Overeenkomst vermelde goederen en/of diensten ten behoeve van het daarin omschreven en aangegeven doel en stelt deze goederen en/of diensten op de daarin aangegeven Huurperiode beschikbaar.
3.2. Huurder aanvaardt de verhuurde goederen van Verhuurder in de staat waarin deze zich bevindt/bevinden op de datum van het sluiten van de Overeenkomst. In de Overeenkomst worden de ter beschikking gestelde goederen en/of diensten nader omschreven.

 1. GEBRUIK

4.1 Huurder is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder gebruiksvergunningen in verband met de uitoefening van het beroep of bedrijf, waarvoor het gehuurde wordt gebruikt en/of bestemd. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Huurder. Weigering of intrekking daarvan zijn voor rekening van Huurder. Weigering of intrekking daarvan zal aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de Overeenkomst.
4.2. Bij aanvang van de Overeenkomst dient Huurder zelf te onderzoeken of het gehuurde geschikt is voor de bestemming die Huurder aan het gehuurde moet geven.

 1. PRIJS

5.1. De Huurprijs voor de te gebruiken goederen, wordt bij aanvang van de Overeenkomst vastgesteld. De Huurprijs is verschuldigd in Nederlands wettig betaalmiddel en is inclusief BTW, in zoverre een BTW verplichting geldt.
5.2. Verhuurder heeft het recht om voorafgaand aan de feitelijke ingebruikneming van Huurder zekerheid te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van vooruitbetaling van (een deel van) de totale huurprijs en extra voorzieningen.
5.3. In de overeengekomen Huurprijs zijn, tenzij in de Overeenkomst anders vermeld, begrepen: de door Verhuurder normaal geachte kosten – reiskosten.

 1. BETALING

6.1. Betaling vindt zonder opschorting en/of verrekening plaats, tenzij de situatie als voorzien in artikel 7:206 lid 3 Burgerlijk Wetboek zich voordoet.
6.2. De verschuldigde huur inclusief al hetgeen krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, zal uiterlijk op de vervaldatum zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de door verhuurder op te geven rekening.
6.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is Huurder de wettelijke rente over de Huurprijs verschuldigd, met dien verstande dat een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Door de Verhuurder te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de nakoming door Huurder, komen voor rekening van Huurder.

 1. ANNULERING

7.1. In geval van Annulering door Huurder dient de Huurder dit schriftelijk aan Verhuurder te bevestigen en is Verhuurder gerechtigd, zonder verdere ingebrekestelling, Huurder een vergoeding in rekening te brengen volgens onderstaande percentages van de totaal overeengekomen Huurprijs: I. Tot de tweede maand voor aanvang van de Huurperiode: 10 procent. II. Tot de eerste maand voor aanvang van de Huurperiode: 30 procent. III. Tot de tweede week voor aanvang van de Huurperiode: 50 procent. IV. Vanaf één week voor aanvang van de Huurperiode: 100 procent. Eén en ander onverminderd het recht van Verhuurder op vergoeding van de op het tijdstip van Annulering gemaakte bijzondere voorbereidingskosten, respectievelijk overige kosten ten behoeve van de Overeenkomst.

 1. ONTBINDING DOOR VERHUURDER

8.1. Verhuurder heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn of de Overeenkomst onmiddellijk beëindigd te verklaren zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, indien sprake is van: A. het niet nakomen van de verplichtingen door Huurder zoals vastgelegd in de Overeenkomst; B. wangebruik door Huurder (of gebruikers) van het gehuurde; C. overlast door Huurder (of gebruikers) aan derden of aan Verhuurder zelf; D. het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door Huurder aan Verhuurder; E. het in gevaar brengen van de goede naam van Verhuurder; F. in geval de relatie tussen Huurder en overige Huurders of Huurder en Verhuurder ernstig verstoord is; G. Huurder in surseance van betaling of faillissement verkeert.

 1. SCHADE

9.1. Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde zoals schade als gevolg van, brand, storm, vorst of enig andere weersgesteldheid. Huurder moet Verhuurder terstond op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade of een andere schadeveroorzakende omstandigheid voordoet of dreigt voor te doen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID HUURDER BIJ SCHADE, VRIJWARING VERHUURDER

10.1. Alle schade aan het gehuurde wordt vermoed door een aan Huurder toe te rekenen.
10.2. Huurder vrijwaart Verhuurder tegen boetes die Verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van Huurder.
10.3. Huurder is aansprakelijk jegens Verhuurder voor alle schade aan zaken en/of personen die voor Verhuurder, zijn personeel mocht ontstaan uit of ten gevolge van verkeerd handelingen, voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie, diens personeel of van andere personen, waaronder mede begrepen bezoekers, door Huurder tijdens de overeenkomst betrokken.

 1. AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER, GEBREK

11.1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrek en Huurder kan in geval van een gebrek geen aanspraak maken op vermindering van de Huurprijs, schadevergoeding en/of verrekening, behoudens de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 7:206 lid 3 Burgerlijke Wetboek.
11.2. Het staat Verhuurder vrij om ten gunste van Huurder af te wijken van deze algemene voorwaarden.
11.3. Verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Verhuurder stelt Huurder tijdig op de hoogte van deze wijzigingen.